ตาลปัตรสวดพระอภิธรรม   
   
  ตาลปัตรงานประดิษฐ์พิธีสวดพระอภิธรรม เกิด
     ตาลปัตรงานประดิษฐ์พิธีสวดพระอภิธรรม แก่
   
   
 
 
 
  ตาลปัตรงานประดิษฐ์พิธีสวดพระอภิธรรม เจ็บ      ตาลปัตรงานประดิษฐ์พิธีสวดพระอภิธรรม ตาย
   
   
   
   ตาลปัตรงานประดิษฐ์พิธีสวดพระอภิธรรม เกิด
     ตาลปัตรงานประดิษฐ์พิธีสวดพระอภิธรรม แก่
   
   
   
  ตาลปัตรงานประดิษฐ์พิธีสวดพระอภิธรรม เจ็บ
     ตาลปัตรงานประดิษฐ์พิธีสวดพระอภิธรรม ตาย
   
   
              ตาลปัตรงานประดิษฐ์ ไปไม่กลับ
 ตาลปัตรงานประดิษฐ์ หลับไม่ตื่น
   
   
                ตาลปัตรงานประดิษฐ์ ฟื้นไม่มี
              ตาลปัตรงานประดิษฐ์ หนีไม่พ้น
   
   
   
ตาลปัตรงานประดิษฐ์พิธีสวดพระอภิธรรม เตาะแตะ
   ตาลปัตรงานประดิษฐ์พิธีสวดพระอภิธรรม เต่งตึง
   
   
   
 ตาลปัตรงานประดิษฐ์พิธีสวดพระอภิธรรม โตงเตง
 ตาลปัตรงานประดิษฐ์พิธีสวดพระอภิธรรม ต้องตาย
   
   
           ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เกิด           ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม แก่
   
   
           ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เจ็บ            ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ตาย
   
   
   
         ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เกิด
            ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม แก่
   
   
   
         ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เจ็บ
         ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ตาย
   
   
   
    ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ไปไม่กลับ
       ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม หลับไม่ตื่น
   
   
        
      ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ฟื้นไม่มี
       ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม หนีไม่พ้น
   
   
   
   
   
   
   
   
              ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เกิด              ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม แก่
   
   
             ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เจ็บ                ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ตาย
   
   
          ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เกิด
              ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม แก่
   
   
         ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เจ็บ              ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ตาย
   
   
 
       ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ไปไม่กลับ
         ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม หลับไม่ตื่น
   
   
 
         ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ฟื้นไม่มี
         ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม หนีไม่พ้น
   
   
                       
     ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม เกิด
           ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม แก่
   
   
         
 

     282  
      ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม เจ็บ         ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม ตาย
   
   
                         282
ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม ไปไม่กลับ
    ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม หลับไม่ตื่น
   
   
                       
ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม ฟื้นไม่มี
    ตาลปัตรใบลานพิธีสวดพระอภิธรรม หนีไม่พ้น
   
   
                
     ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เกิด              ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม แก่
   
   
     
         
       ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เจ็บ             ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ตาย
   
   
                     
     ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เกิด             ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม แก่
   
   
                    
       ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เจ็บ             ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ตาย
   
   
             ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เกิด             ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม แก่
   
   
           ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม เจ็บ             ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ตาย
   
   
    
    ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ไปไม่กลับ
      ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม หลับไม่ตื่น
   
   
 
     ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม ฟื้นไม่มี
       ตาลปัตรพิธีสวดพระอภิธรรม หนีไม่พ้น
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


กลับสู่ด้านบน