เทียนพรรษา
เทียนพรรษา
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
 
 ขนาดเทียนพรรษาแบบแกะลาย  
   
   
   
 
ขนาดเทียนพรรษาชนิดกลม  
   
   
 
    พุ่มเทียน  
   
   
          
   ขาตั้งเทียนแบบเหล็ก ดอกบัว  
   
 
   ขาตั้งเทียนแบบไม้  
 
 
   
 
ที่หล่อเทียนพรรษา  
   
    
ชุดผ้าอาบน้ำฝน  
   
   
   
 

   
 
อานิสงการถวายเทียนพรรษา


   การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา
ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว
ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ส่งผลให้ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงส์ คือ

1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีปัญหาให้กลายเป็นดี
4. เจริญไปด้วยมิตรบริวารทั้งหลาย
5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู้พระนิพพานกลับสู่ด้านบน